Verkiezingsprogramma Lijst16/Janice Roopram, 2022-2026

Wonen

Het heeft onze allerhoogste prioriteit om meer betaalbare woningen te realiseren.

Lagere inkomensgroepen, starters en midden inkomensgroepen hebben nauwelijks kans op de woningmarkt in Den Haag. Dit geldt zowel voor huur- als koop. Er worden vooral dure huizen gebouwd, terwijl er juist schreeuwend behoefte is aan ‘betaalbare’ woningen. De kloof tussen huizenbezitters en starters op zoek naar een betaalbare woning, wordt steeds groter. Er moet gebouwd worden voor mensen met een modaal inkomen, die nu geen kans hebben op de woningmarkt. Betaalbaarheid is een speerpunt, net als kwaliteit en de juiste woning op de juiste plek. Elke nieuwe woning wordt duurzaam en zo toegankelijk gebouwd.

Cruciale groepen, zoals leraren, zorgmedewerkers, agenten, ouderen en jongeren moeten voorrang krijgen bij hun zoektocht naar een geschikte woning. De omgevingsvisie van Den Haag moet worden aangescherpt met een wijk gebonden doelgroepenbeleid. Nieuwbouwprojecten moeten strenger getoetst worden op stikstofuitstoot (De stikstofuitspraak van de Raad van State). Gemeente en projectontwikkelaars zullen daarom ook flink moeten inzetten op renovatie van bestaande leegstaande gebouwen.

Lijst 16 kan zich goed voorstellen dat het niet meer te volgen is voor de inwoners van Den Haag. Het kabinet Rutte II besloot tot sluiting van de verzorgingshuizen. De gemeente heeft een zorgplicht naar haar inwoners en middels de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is het mogelijk voor ouderen om langer zelfstandig thuis te wonen zou je denken. Hier gaat het vaak mis, ouderen krijgen vaak niet de hulpmiddelen waar ze recht op hebben en de gemeente geeft standaard het advies om maar te gaan verhuizen. Maar aan de andere kant wil de gemeente ook dat ouderen vanuit een ruime woning doorstromen naar een kleinere woonruimte. Hier gaat het dus mis. Want er is een tekort aan betaalbare ouderenwoningen. Hierdoor ontstaan er wachtlijsten. Waarom zou je de huidige woning verlaten die veel goedkoper is dan een nieuwe kleinere woning?

Gemeenten moeten niet naar ouderen wijzen, maar de hand in eigen boezem steken. Dat zegt ouderenbond ANBO na onderzoek van Omroep West en NOS over oorzaken van de huidige wooncrisis. Daarin stelt tweederde van gemeenten dat de belangrijkste oorzaak de geringe doorstroming van ouderen van grote naar kleinere woningen of appartementen is.

Investeren in Maatschappelijke opvang (daklozenopvang), sterk verhogen naar 1500 plekken opvang op dagbasis, dit met een bezetting van 24 uur per dag. Daarnaast zal er permanente winteropvang voor daklozen beschikbaar komen. Openen van een tweede Dak- en Thuislozenloket vanwege de beperkte huidige capaciteit. Voortzetten project Housing First en een uitbreiding naar 50 beschikbare woningen voor tijdelijke opvang van (jong) volwassenen.

Jongeren huisvesting:

Die eerste eigen woning is een belangrijke katalysator voor vorming en ontwikkeling. Onderzoek leert dat eenzaamheid onder jongeren veel voorkomt. Dat label plakken we altijd op ouderen, maar het is ook een groeiend probleem onder jongeren. Ons doel is daarom ook: verbinding faciliteren. We willen dynamiek in een woon-community voor jongeren creëren en zo het thuisgevoel en de trots op de eigen veilige, woonplek te versterken. Wij zullen bij de gemeente blijven aandringen om meer betaalbare woningen beschikbaar te maken of te realiseren voor jongeren (studenten).

Onze speerpunten "wonen":

 • Terug naar ten minste 30% sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten;
 • Financiële ondersteuning voor sociale woningbouw;
 • Een verplichte simpele Leefbaarheid Effect Rapportage (LER). Hiermee moet worden aangetoond dat de leefomgeving door het project niet verslechtert en zal de projectontwikkelaar daar zorg voor moeten dragen;
 • Investeer in de gehele stad en niet alleen in Escamp;
 • Toegankelijkheid voor bewoners met een beperking;
 • Terugkeer van verzorgingstehuizen, in verband met de vergrijzing;
 • Oude bedrijventerreinen geschikt maken voor woningbouw rekening houdend met infrastructuur;
 • Stimuleren verbouw en renovatie van leegstaand vastgoed;
 • Aanscherping regels voor kamerverhuur;
 • Zelfbewoningsplicht bij aankoop woningen;
 • Adequate dienstverlening voor woonwagenbewoners ;
 • Voorrang voor specifieke doelgroepen;
 • Aanpak verloedering en leegstand;
 • Actief stimuleren van bouwbedrijven om in de randen van de stad te investeren;
 • Arbeidsmigranten huisvesten in het Westland;
 • Investeer in duurzame groene bouwprojecten;
 • Afschaffen erfpacht koopwoningen;
 • Aanpak malafide verhuurders.

Zorg / Jeugdzorg

De cijfers over het personeelstekort in de zorg liegen er niet om. Volgens berekeningen van de Sociaal Economische Raad (rapport) zijn er in 2040 meer dan twee miljoen mensen nodig in de zorg. In 2020 werkten er zo’n 1,4 miljoen mensen in de zorg. Omdat miljoenen soms zo ongrijpbaar zijn: nu werkt één op de zeven werkende mensen in de zorg. Om in 2040 aan alle voorziene zorgvragen te voldoen, moet dat één op de vier worden. Uit het Prognosemodel Zorg en Welzijn (model) blijkt dat in 2022, in het slechtste geval, er 74.000 mensen tekort komen. Kijkend naar de voorspelde tekorten in 2030, is er slechts één conclusie mogelijk: dit gaat niet goed. Let wel, deze berekeningen zijn gemaakt voordat Covid opdook. De effecten daarvan zijn dus niet meegenomen. Maar zelfs met die kanttekening is het duidelijk dat het personeelstekort in de zorg een probleem van nu en van de toekomst is.

Lijst 16 wil dat de gemeente meer hierop inspeelt ook in verband met de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Als derde stad van Nederland is het nodig dat Bronovo als ziekenhuis behouden blijft. Investeer als gemeente in de opleiding van zorgpersoneel en zorg voor een opleidingscentrum in het Bronovo ziekenhuis.

Jeugdzorg

Fractievoorzitter Janice Roopram heeft zich vier jaar ingezet voor de knelpunten in de Jeugdzorg. Ze was ook blij met een door haar ingediende motie om een onafhankelijke ouderraad in te stellen. Hier kunnen ouders, maar ook opa’s en oma’s terecht met hun hulpvraag bij ervaringsdeskundigen en professionals. Inmiddels is Janice Roopram in contact met de Regionale Oudersraad. Lijst 16 zal zich blijven inzetten op het gebied van preventie in de Jeugdzorg. Zo zijn we voor een uitbreiding van de pilot Buurtgezinnen. Deze pilot is ingezet in stadsdeel Leidschenveen / Ypenburg dankzij de schriftelijke vragen van Roopram en is zeer succesvol gebleken. Ouderverstoting staat hoog op de agenda van Lijst 16.

Traplift nodig, u kunt maar beter verhuizen.

De fractie Lijst 16 ontvangt met enige regelmaat klachten over de behandeling van WMO-aanvragen. Met name de spoedaanvragen blijven te lang liggen. Het is onbegrijpelijk dat er meerdere malen klachten zijn binnen gekomen van hulpbehoevende mensen die aangeven dat een casemanager van de gemeente, heeft geadviseerd om te verhuizen. Terwijl we te maken hebben met een woonfarce. De doorstroom van ouderen naar bijvoorbeeld en seniorencomplex is belangrijk maar je kan ouderen niet dwingen.

Onze speerpunten “Zorg”:

 • Snellere afwikkeling van hulp aanvragen Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO);
 • Structurele verhoging van personeel welke werkzaam is met de WMO;
 • Inzet ervaringsdeskundigen bij keukentafelgesprekken;
 • Uitbreiding en actieve inzet van een onafhankelijke ouderraad Jeugdzorg;
 • Aanpak ouderverstoting;
 • Adequate dienstverlening, begeleiding en erkenning voor mantelzorgers;
 • Inzet preventie Jeugdzorg;
 • Uitbreiding pilot Buurtgezinnen;
 • Biedt jongeren perspectief na coronadebacle;
 • Behoud van HMC Bronovo, stevig lobby naar overheid en opleidingscentrum zorgpersoneel;
 • Goede dienstverlening taxibus.
 • Vrijwilligersvergoedingen terug! (subsidieregeling Samen sociaal en vitaal)

Wijkgerichte leefomgeving

De inrichting van de openbare ruimte in de wijk bepaalt in grote mate de kwaliteit van de wijk waarin je woont, het stimuleert saamhorigheid, gevoel van veiligheid en woonplezier.  Den Haag is een stad met allure en heeft van oudsher een grote diversiteit aan bewoners. Hagenaars en Hagenezen, waar je ook woont en wat je achtergrond ook is, iedereen moet zich thuis voelen.

Wijken mogen divers zijn van samenstelling en hebben daarmee ook eigen behoeftes. Denk hierbij aan speel- en jeugdvoorzieningen, ouderen voorzieningen, de buurtwinkel, kiosk en buurtcafé, en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Soms zijn het de kleine dingen die het doen. Echte participatie is een voorwaarde bij bouwplannen en de (her) inrichting van de leefomgeving.

Onze speerpunten “Wijkgerichte leefomgeving”:

 • Ruimte bieden voor bedrijven en diensten, afgestemd op de wijkbehoefte;
 • Wijkvoorzieningen afgestemd op de wijkbehoefte (buurthuis, wijkcoach, sport en cultuur);
 • Campus Zuiderpark toegankelijk maken voor mensen met een beperking;
 • Slimme oplossingen voor parkeeroverlast en vergroening van de wijk;
 • Slimme oplossingen voor bereikbaarheid en veilig verkeer (auto, fiets, OV);
 • Toegankelijkheid voor bewoners met een beperking;
 • Aanpak rattenoverlast;
 • Voldoende hondenuitlaatplekken, bankjes en prullenbakken;
 • Strenger afvalbeleid;
 • Meldpunt gevaarlijk scheefliggende stoeptegels;
 • Visplekken voor mensen met een beperking.

Veiligheid

Veiligheid draagt bij aan een samenleving waar iedereen zich kan ontplooien en zijn bijdrage kan leveren aan deze maatschappij. Wanneer veiligheid ontbreekt zal de kwaliteit van leven afnemen. Straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn in bepaalde gebieden van Den Haag terugkerende factoren die het straatbeeld mede bepalen daar waar de zichtbare afwezigheid van een adequaat politieorganisatie gevoeld wordt door de inwoners van Den Haag. Waarden en normen zijn geleidelijk aan vervaagt en worden niet meer gehandhaafd.

Onze speerpunten “Veiligheid”:

 • Structurele verhoging van politiepersoneel;
 • Minder focus op verkeersboetes en meer aandacht naar aanpak criminaliteit;
 • Investeringen in wijkteams, met jongerenwerkers en professionals uit dezelfde wijk, ten opzichte van jeugdige afdwalers;
 • Extra (camera) toezicht voor gebedshuizen;
 • Meer politie op straat met een evenredige verdeling over de stad;
 • Meer handhaving op straat met een evenredige verdeling over de stad;
 • Stimuleren van buurtpreventie teams met toezicht en ondersteuning vanuit de gemeente;
 • Meer inzet op aanpak ouderenmishandeling;
 • Zichtbare inzet van digitale wijkambassadeurs in de strijd tegen bankhelpdeskfraude bij ouderen.

Werk en Inkomen

Participatie en deelnemen aan de maatschappij dragen het beste bij aan gezondheid, welzijn en welbevinden van onze bewoners. Het is dan ook van groot belang om uitkeringsgerechtigden een duwtje in de goede richting te geven door het actief ondersteunen van de zoektocht naar een passende baan. Ondernemers kunnen daarbij helpen.

Het algeheel functioneren van Den Haag Werkt (werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente) is van cruciaal belang voor de werkgelegenheid in Den Haag. Als er van bovenaf geen goede sturing wordt gegeven dan kan je met nog zoveel nieuwe banenprojecten starten maar dan zal niets werken. Een goed voorbeeld waar het gigantisch is misgegaan is de Energie Academie. Den Haag heeft een tekort aan ambachtslieden. Het tekort aan ambachtslieden loopt steeds verder op. Tot 2025 zijn er nog 450.000 nieuwe vakmensen nodig, aldus Ambacht Nederland. Vacatures zoals bouwvakkers, loodgieters, metselaars, automonteurs en huisschilders worden moeizaam ingevuld. Daarom zet Lijst 16 zich in op meer ambacht- en bedrijfsscholen.

Onze speerpunten “Werk en Inkomen”:

 • Herinrichten Den Haag werkt;
 • Participeren en maatwerkafspraken voor werk van bijstandsgerechtigden;
 • Terugkeer van sociale werkplaatsen;
 • Meer inzet op banen voor mensen met een beperking.
 • Gemeente neemt zelf het “vaste contract” als uitgangspunt;
 • Participeren en maatwerkafspraken voor werk van bijstandsgerechtigden;
 • Werk moet lonen;
 • Aanpak energiearmoede… beter isoleren…subsidie gemeente?
 • Stimuleren van aanbod stageplaatsen door ondernemer;
 • Meer ambacht- en bedrijfsscholen;
 • Het moet niet gaan om cijfers maar om mensen;

Ondernemers (MKB-ers en ZZP-ers)

Den Haag heeft een bijzondere positie als internationale stad van vrede en recht, maar dat is het niet alleen. Uniek is onze ligging als stad aan zee. Voor ondernemers is dit een unieke combinatie om zich te vestigen. De gemeente zal ondernemers stimuleren en ondersteunen. Door de lockdown van de afgelopen 2 jaar staat het water van een aantal ondernemers (tot aan de lippen. Deze ondernemers verdienen een steuntje in de rug van de gemeente.

Onze speerpunten “Ondernemers (MKB-ers en ZZP-ers)”:

 • Actief de samenwerking zoeken met ondernemers;
 • Luisteren en samen werken aan oplossingen;
 • Terugbrengen lokale lasten voor ondernemers;
 • Inrichten van een tweede locatie voor de Haagse Markt.
 • Ook aandacht voor ondernemers Schilderswijk en Transvaal;
 • Visie omtrent vestigingsbeleid opnemen in omgevingsvisie;
 • Nieuwe ondernemers stimuleren en ondersteunen;

Openbaar bestuur en dienstverlening

Burgers en bedrijven komen regelmatig in de knel of voelen zich niet gehoord of begrepen. De dienstverlening van de gemeente moet beter aansluiten op wat burgers en bedrijven nodig hebben. Naast de digitale dienstverlening moeten burgers en bedrijven ook naar een loket op locatie kunnen gaan. Te vaak blijkt dat er doelgroepen buiten de boot vallen als het gaat om de te ontvangen dienstverlening vanuit de gemeente. Laaggeletterden en ouderen zijn hier enkele voorbeelden van.
Daarnaast speelt de ambtelijke benadering van medewerkers van de gemeente Den Haag een prominente rol, voor een burger bestaat er géén casus maar een hulpvraag.

Onze speerpunten “Openbaar bestuur en dienstverlening”:

 • De burger staat centraal en wordt bediend middels directe dienstverlening, verhoging van loketten, medewerkers en locaties;
 • Wijkbewoners worden proactief betrokken bij planvorming;
 • Speciaal loket voor hulp bij toeslagen, WMO, jeugdhulp;
 • Bindend referendum bij grote onderwerpen.

Sport, Cultuur en Onderwijs

Investeren in sport, cultuur en onderwijs is broodnodig. De verarming van de afgelopen jaren en de lockdowns van corona heeft een grote psychische impact op onze burgers. De komende jaren zal er flink geïnvesteerd moeten worden om onze jeugd en jong volwassenen weer perspectief te bieden. Naast het creëren van kansen op de arbeidsmarkt draagt een goede en gezonde vrijetijdsbesteding direct bij aan het welzijn van bewoners en veiligheid in de stad

Onze speerpunten “Sport, Cultuur en Onderwijs”

 • ADO Den Haag dient een partner te hebben in de gemeente Den Haag;
 • Fietsmaatjes / aanpak eenzaamheid – stimuleren bewegen ouderen;
 • Gezonde sportkantines;
 • Een nieuwe, toegankelijke locatie Vereniging Kameleon;
 • Meer bekendheid geven aan het beweegloket ;
 • Buitenfitness plekken met genoeg toegankelijke sport toestellen
 • Meer aandacht naar gehandicaptensport;
 • Meer bewegingsuren op scholen in verband met overgewicht;
 • Jaarlijks evenement ‘De Rollatorloop’;
 • Verhogen subsidies voor musea, theaters en muziekpodia;
 • Inzetten op cultuureducatie van jongeren;
 • Inzetten op sportdeelname van jongeren;
 • Zwemles terug in basisonderwijs;
 • Inzet pestprotocol op alle scholen / sexting;
 • Investeren in multifunctionele bibliotheken, verspreid over de stad;
 • Samen met het onderwijs de stad aantrekkelijk maken voor leraren.

Bereikbaarheid

Vanaf 2019 tot 2020 heeft de gemeente de tijd genomen om de nieuwe ‘Strategie Mobiliteitstransitie 2022-2040’ te ontwikkelen. Wij ondersteunen de strategie, maar verwachten nu concreet een prioritering van de oplossingsrichtingen, te verdelen in korte termijnacties die de huidige knelpunten oplossen, middellange termijn en langere termijn. Knelpunten die nu om een oplossing vragen zijn verbetering openbaar vervoer, parkeeroverlast (auto’s en fietsen) en bereikbaarheid van de stad. Wij maken ons hard voor de volgende prioriteiten:

Onze speerpunten “Bereikbaarheid”

 • Vergroten van de verbinding tussen stadsdelen middels openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer met Ooievaarspas;
 • Investeren in (ondergrondse) parkeergarages en fietsbergingen;
 • Gratis parkeervergunning voor bewoners in eigen stadsdeel.
 • Vergroten van de park- en ride/bike mogelijkheden;
 • Zonder fietsenberging op eigen terrein geen vergunning voor nieuwbouw;
 • Investeren in uitvalswegen en Ring voor de stad/regio Den Haag;
 • Weg met de pollers Escamplaan;
 • Doorstroming Hoefkade en Parallelweg.

Toegankelijkheid

“Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving.”

Lijst 16 vindt het zeer belangrijk dat iedereen kan meedoen. Dat klinkt eenvoudig, maar zo eenvoudig is dat niet. Want voor sommige mensen is ‘meedoen’ een hele opgave. Omdat ze in een rolstoel zitten, bijvoorbeeld. Of omdat ze moeite hebben met het begrijpen van informatie. En zo zijn er nog veel meer redenen waarom ‘meedoen’ een hele uitdaging is. Om iedereen mee te laten doen, is het belangrijk dat we samen werk maken van toegankelijkheid. Overheidsgebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, maar ook bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Of het recht op onderwijs, werk of zelfstandig wonen moet

De informatie die de overheid geeft, moet voor iedereen beschikbaar én begrijpelijk zijn. Inwoners moeten zich makkelijk in onze stad kunnen verplaatsen. Daarbij vinden we het belangrijk dat we geen verschil maken. Geen ‘speciale’ oplossingen voor mensen met een beperking, maar ‘gewone’ oplossingen, die gelijk zijn voor mensen met én zonder beperking.

Speerpunten op ‘Toegankelijkheid’

 • Publieke tribune in de raadzaal is niet toegankelijk voor mensen met een beperking;
 • Gehandicaptenparkeerplekken op een verharde wegdek bij ADO;
 • Meer banen realiseren voor mensen met een beperking;
 • Meer speeltoestellen voor kinderen met een beperking;
 • Meer bekendheid generen voor toegankelijkheidssubsidie horeca;
 • Eenduidig beleid rondom parkeren voor mensen met een beperking;
 • Stoepen en paden toegankelijk;
 • Afdeling toegankelijkheid terug bij de gemeente Den Haag;
 • Meer ratelklikkers en geleidelijnen voor mensen met een visuele beperking;
 • Meer bekend creëren voor het beweegloket;