Lijst 16 /
Verkiezingsprogramma 2022
 

Wij staan voor rechtvaardigheid en referenda

Wonen

Het heeft onze allerhoogste prioriteit om meer betaalbare woningen te realiseren.

Lager inkomensgroepen, starters en midden inkomensgroepen hebben nauwelijks kans op de woningmarkt in Den Haag. Dit geldt zowel voor huur- als koop. Er worden vooral dure huizen gebouwd, terwijl er juist schreeuwend behoefte is aan ‘betaalbare’ woningen. De kloof tussen huizenbezitters en starters op zoek naar een betaalbare woning, wordt steeds groter. Er moet gebouwd worden voor mensen met een modale inkomen, die nu geen kans hebben op de woningmarkt. Betaalbaarheid is een speerpunt, net als kwaliteit en de juiste woning op de juiste plek. Elke nieuwe woning wordt duurzaam en zo toegankelijk mogelijk gebouwd.

LEES MEER

Zorg / Jeugdzorg

De cijfers over het personeelstekort in de zorg liegen er niet om. Volgens berekeningen van de Sociaal Economische Raad zijn er in 2040 meer dan twee miljoen mensen nodig in de zorg. In 2020 werkten er zo’n 1,4 miljoen mensen in de zorg. Omdat miljoenen soms zo ongrijpbaar zijn: nu werkt één op de zeven werkende mensen in de zorg. Om in 2040 aan alle voorziene zorgvragen te voldoen, moet dat één op de vier worden. Uit het Prognosemodel Zorg en Welzijn blijkt dat in 2022, in het slechtste geval, er 74.000 mensen tekort komen. Kijkend naar de voorspelde tekorten in 2030, is er slechts één conclusie mogelijk: dit gaat niet goed. Let wel, deze berekeningen zijn gemaakt voordat Covid opdook. De effecten daarvan zijn dus niet meegenomen. Maar zelfs met die kanttekening is het duidelijk dat het personeelstekort in de zorg een probleem van nu en van de toekomst is.

LEES MEER

Wijkgerichte leefomgeving

De inrichting van de openbare ruimte in de wijk bepaalt in grote mate de kwaliteit van de wijk waarin je woont, het stimuleert saamhorigheid, gevoel van veiligheid en woonplezier.  Den Haag is een stad met allure en heeft van oudsher een grote diversiteit aan bewoners. Hagenaars en Hagenezen, waar je ook woont en wat je achtergrond ook is, een ieder moet zich thuis voelen.

Wijken mogen divers zijn van samenstelling en hebben daarmee ook eigen behoeftes. Denk hierbij aan speel- en jeugdvoorzieningen, ouderen voorzieningen, de buurtwinkel, kiosk en buurtcafé, en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Soms zijn het de kleine dingen die het doen. Echte participatie is een voorwaarde bij bouwplannen en de (her) inrichting van de leefomgeving.

LEES MEER

Veiligheid

Veiligheid draagt bij aan een samenleving waar iedereen zich kan ontplooien en zijn bijdrage kan leveren aan deze maatschappij. Wanneer veiligheid ontbreekt zal de kwaliteit van leven afnemen. Straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn in bepaalde gebieden van Den Haag terugkerende factoren die het straatbeeld mede bepalen daar waar de zichtbare afwezigheid van een adequaat politieorganisatie gevoeld wordt door de inwoners van Den Haag. Waarden en normen zijn geleidelijk aan vervaagt en worden niet meer gehandhaafd.

LEES MEER

Werk en Inkomen

Participatie en deelnemen aan de maatschappij dragen het beste bij aan gezondheid, welzijn en welbevinden van onze bewoners. Het is dan ook van groot belang om uitkeringsgerechtigden een duwtje in de goede richting te geven door het actief ondersteunen van de zoektocht naar een passende baan. Ondernemers kunnen daarbij helpen.

Het algeheel functioneren van Den Haag Werkt is van cruciaal belang voor de werkgelegenheid in Den Haag. Als er van bovenaf geen goede sturing wordt gegeven dan kan je met nog zoveel nieuwe banenprojecten starten maar dan zal niets werken. Een goed voorbeeld waar het gigantisch is misgegaan is de Energie Academie. Den Haag heeft een tekort aan ambachtslieden. Het tekort aan ambachtslieden loopt steeds verder op. Tot 2025 zijn er nog 450.000 nieuwe vakmensen nodig, aldus Ambacht Nederland. Vacatures zoals bouwvakkers, loodgieters, metselaars, automonteurs en huisschilders worden moeizaam ingevuld. Daarom zet Lijst 16 zich in op meer ambacht- en bedrijfsscholen.

LEES MEER

6

Ondernemers (MKB-ers en ZZP-ers)

Den Haag heeft een bijzondere positie als internationale stad van vrede en recht, maar dat is het niet alleen. Uniek is onze ligging als stad aan zee. Voor ondernemers is dit een unieke combinatie om zich te vestigen. De gemeente zal ondernemers stimuleren en ondersteunen. Door de lockdown van de afgelopen 2 jaar staat het water van een aantal ondernemers (tot aan de lippen. Deze ondernemers verdienen een steuntje in de rug van de  gemeente

LEES MEER

7

Openbaar bestuur en dienstverlening

Burgers en bedrijven komen regelmatig in de knel of voelen zich niet gehoord of begrepen. De dienstverlening van de gemeente moet beter aansluiten op wat burgers en bedrijven nodig hebben. Naast de digitale dienstverlening moeten burgers en bedrijven ook naar een loket op locatie kunnen gaan.

LEES MEER

8

Sport, Cultuur en Onderwijs

Investeren in onze jongeren is broodnodig. De verarming van de afgelopen jaren en de lockdowns van corona heeft een grote psychische impact op onze jeugd. De komende jaren zal er flink geïnvesteerd moeten worden om onze jeugd en jong volwassenen weer perspectief te bieden. Naast het creëren van kansen op de arbeidsmarkt draagt een goede en gezonde vrijetijdsbesteding direct bij aan het welzijn van bewoners en veiligheid in de stad.

LEES MEER

9

Bereikbaarheid

Vanaf 2019 tot 2020 heeft de gemeente de tijd genomen om de nieuwe ‘Strategie Mobiliteitstransitie 2022-2040’ te ontwikkelen. Wij ondersteunen de strategie, maar verwachten nu concreet een prioritering van de oplossingsrichtingen, te verdelen in korte termijnacties die de huidige knelpunten oplossen, middellange termijn en langere termijn. Knelpunten die nu om een oplossing vragen zijn verbetering openbaar vervoer, parkeeroverlast (auto’s en fietsen) en bereikbaarheid van de stad.

LEES MEER

9

Toegankelijkheid

“Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving.”

Lijst 16 vindt het zeer belangrijk dat iedereen kan meedoen. Dat klinkt eenvoudig, maar zo eenvoudig is dat niet. Want voor sommige mensen is ‘meedoen’ een hele opgave. Omdat ze in een rolstoel zitten, bijvoorbeeld. Of omdat ze moeite hebben met het begrijpen van informatie. En zo zijn er nog veel meer redenen waarom ‘meedoen’ een hele uitdaging is. Om iedereen mee te laten doen, is het belangrijk dat we samen werk maken van toegankelijkheid. Overheidsgebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, maar ook bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Of het recht op onderwijs, werk of zelfstandig wonen moet

LEES MEER